સંધિ (Conjunction)
સંધિનો વિગ્રહ કરો. : અંતર્ગર્ભ

અંતર્ + ર્ગભ
અંતર્ + ગર્ભ
અંત : + ર્ગર્ભ
અંતર્ + ગાર્ભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સ્વ + ઈચ્છા + આચાર

સુવેચ્છાચાર
સુવાચ્છાચાર
સ્વેચ્છાચાર
સ્વોચ્છાચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : સ્ત્રગ્ધરા

સ્ત્રગ્ + ધરા
સ્ત્રક્ + ધરા
સ્ત્રજ્ + ધરા
સ્ત્રક્ + ધ્રા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : અર્ધ + ઉત્થિત

અર્ધોત્થિત
અર્ધત્થિત
અરર્ધોત્થિત
અર્ધુત્થિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP