સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : ઐતિહાસિક

ઈતિહાસ + ઈક
ઈતિહાસ + એક
ઐતિહાસ + ઈક
ઈતિ + હાસિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : સ્ત્રગ્ધરા

સ્ત્રજ્ + ધરા
સ્ત્રક્ + ધ્રા
સ્ત્રગ્ + ધરા
સ્ત્રક્ + ધરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : નિષિદ્ધ

નિ + સાધ્ય
નિ + સિદ્ધ
નિસ્ + ષિદ્ધ
નિ: + સિદ્ધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP