સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : શ્વાસ + ઉદ્ + શ્વાસ

શ્વાસાશ્વાસ
શ્વાષોશ્વાશ
શ્વાસોશ્વાસ
શ્વાસોચ્છ્વાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સત્ + ચારિત્ર્ય

સચ્ચારિત્રય
સચ્ચારિત્ર્ય
સતચરિત્ર
સદચારિત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : સુખ + ઇપ્સા

સુખેપ્ષા
સુખીપ્સા
સુખાપ્સા
સુખેપ્સા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP