સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : પ્રણિપાત

પ + ણિપાત
પ્ર + નિપાત
પ્ + નિ + પાત
પણિ + પાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : પ્રતિષ્ઠિત

પ્રતિ - અસ્થિત
પ્રતિ - ષ્ઠિત
પ્રતિ + સ્થિત
પતિ + સ્થિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
'અંતર + તત્વ' શબ્દની સંધિ થતા કયો શબ્દ મળે છે ?

અંતર્રતત્વ
અંતરતત્વ
અંતર્તત્વ
અંર્તતત્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
'સ્વ + છંદ' શબ્દની સંધિ જોડો.

સ્વાચ્છંદ
સ્વચ્છંદ
સ્વાસંદ
સ્વછંદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP