સંધિ (Conjunction)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે ?

દુસ્ + કાળ = દુષ્કાળ
નિસ્ + શબ્દ = નિશબ્દ
ધનુસ્ + ટંકાર = ધનુષ્ટંકાર
અધસ્ + કાય = અધ:કાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
નીચેની સંધિ માટે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. : જિર્ણ + ઉદ્ધાર

જીર્ણોદ્ધાર
જિર્ણોદ્ધાર
જિર્ણઉદ્ધાર
જીર્ણઉદ્ધાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : પ્રણિપાત

પ્ + નિ + પાત
પ્ર + નિપાત
પ + ણિપાત
પણિ + પાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ છોડો. : અનપેક્ષા

અન્ + અપ + ઈશા
અન્ + આપ + ઈક્ષા
અનુ + અપેક્ષા
અન્ન + ઉપેક્ષા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંધિ (Conjunction)
સંધિ જોડો. : શિલ્પ + અનુકૂલ

શિલ્પાનૂકૂલ
શિલ્પાનુકૂલ
શિલ્પનુકુલ
શિલ્પાનુકુલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP