ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગોરખનાથનું શીખર ક્યાં આવેલું છે ?

અલેકની ટેકરીઓ
બરડાની ટેકરીઓ
ગિરનારની ટેકરીઓ
અલેચની ટેકરીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
એનરોન પ્રોજેક્ટ શાના માટે છે ?

વીજળી પાવર ઉત્પાદન
ધરતીકંપ પછી પુનઃ વસાવટ
નહેર યોજના
અનાથ બાળકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP