વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. કૂવો ખોદનાર લોકો રજા પર છે.

કતૃવાચક
સંબંધવાચક
પ્રમાણવાચક
આકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણના પ્રકાર જણાવો.
એ તો આખી રાત લવારો કરશે.

ક્રમવાચક
સમયવાચક
અભિગમવાચક
કારણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ગોળ સિક્કા જોવાની ખૂબ મજા આવતી.

સાર્વનામિક
પરિમાણવાચક
આકારવાચક
સ્વાદવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
હું ઝડપથી ત્યાં પહોંચી ગયો.

અભિગમવાચક
રીતવાચક
સ્થળવાચક
કારણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ધોરીયાની કૂણી લીલી ધ્રો ઉપર દેહ ઢાળીને બેઠો.

પ્રમાણવાચક
કતૃવાચક
રંગવાચક
આકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ઈશ્વરની અસીમ કૃપા સૌના પર હોય છે.

કર્તૃવાચક
ગુણવાચક
રંગવાચક
પરિમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP