નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
અક્ષયે મારી સામે જોયું સિખ્ખે નહીં

સિખ્ખે
સામે
જોયું
નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાત વગરનું છે તે જણાવો.

ગોપીઉને વા'લો કાનુડો
આ દુર્ગમ સ્થળમાં રાત્રે તો આવી જ ન શકે.
લાવ તો ચકુ મને જોવા દે તો ખરી !
વનમાં વ્હાલાજી કને હુંય વસું છું નેન !

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નવા વર્ષે ભાભીને પિયર તો નથી મોકલવા ને ? - નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

સંશયવાચક
સીમાવાચક
ભારવાચક
ખાતરીવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભણેલા સુદ્ધાં આવી ભૂલ કરે છે.

કરે
એક પણ નિપાત નથી
ભૂલ
સુદ્ધાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
સચીન મારી વાત માનશે ને ?

મારી
વાત
માનશે
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ત્યાં તો અનિલ અને શ્યામલાલ પણ આવી ગયા.

પણ
તો
અને
તો, પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP