નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
સચીન મારી વાત માનશે ને ?

વાત
મારી
માનશે
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ટ્રેન પણ ચાલતી નથી.

ટ્રેન
પ્રમાણે
નથી
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યમાં નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
તદ્દન નજીવી બાબતમાં તેઓ ઝઘડી પડ્યા.

પ્રકીર્ણ
સીમાવાચક
ભારવાચક
વિનયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
માજી એવી રીતે બોલ્યા કે હું પણ ઇન્કાર ન કરી શક્યો.

પણ
પણ, જી
જી
કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઈશ્વર પણ હવે કેવળ અમીરોનો જ છે.

કેવળ
આપેલ તમામ
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP