નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઈશ્વર પણ હવે કેવળ અમીરોનો જ છે.

કેવળ
પણ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું નથી ?

કોમલ ધીમેથી જ બોલે છે.
પરેશ તો કોઈન માસ્ટર ગેમનો માસ્ટર છે.
અલકા પણ ઈશ્વર સાથે આવશે.
તું ભણ્યો પણ ગણ્યો નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મને ફક્ત દાળ-ભાત જ ભાવે છે.

છે
ફક્ત, જ
ભાવે
મને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
સચીન મારી વાત માનશે ને ?

ને
માનશે
મારી
વાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'પિતાજી, હુંયે તમારી સાથે આવીશ' વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.

યે
યે, જી
હું
જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે ટ્રેન પણ ચાલતી નથી.

ટ્રેન
પણ
નથી
પ્રમાણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP