નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઊર્વીતો બે મીઠાં વેણેય બોલી નહીં.

તો
તો, ય
મીઠાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
માજી એવી રીતે બોલ્યા કે હું પણ ઇન્કાર ન કરી શક્યો.

પણ, જી
જી
કે
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મારી વાત ખરી ને !

ને
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ખરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
અહીં જમતા ત્યારે તો સારા હતા શરીરે !

તો
સારા
ત્યારે
જમતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગુજરાતી અનુવાદ પણ તરતજ સ્ફૂર્યો.

પણ, જ
પણ
તરત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભાઈ બહેનમાં તો એવું બનવાનું જ.

તો, જ
માં
તો
એવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP