નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
નાસ્તામાં તળેલી વાનગી જ હોય, ફળ હોઈ જ ન શકે ?

માં
ફળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
દાદાજી, મને માત્ર પંદર રૂપિયા આપો.

માત્ર
જી, માત્ર
જી
મને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'તેની જ જોડે ધૈર્ય પણ ચાલ્યું આવે છે.' નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

ખાતરીવાચક
આધિક્યવાચક
સીમાવાચક
ભારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મિથુન ફક્ત માતાજીની આજ્ઞા પાળે છે.

ફક્ત, જી
ની
ફકત
જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
પિતાજી, હુંયે તમારી સાથે આવીશ.

યે
યે, જી
જી
હું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મને તમારા પુત્રના જૂના ફોટોગ્રાફસ હોય તો તે પણ જોઈશે.

તે
પણ
હોય તો
તમારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP