નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મને ફક્ત દાળ-ભાત જ ભાવે છે.

ભાવે
મને
ફક્ત, જ
છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તમારે માત્ર દસ વખત બોલવાનું છે.

માત્ર
દસ
વખત
તમારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઈશ્વર પણ હવે કેવળ અમીરોનો જ છે.

આપેલ તમામ
કેવળ
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
છકડો જકાત નાકે જ ઉભો રહ્યો હતો.

હતો
નાકે
ઉભો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મને તમારા પુત્રના જૂના ફોટોગ્રાફસ હોય તો તે પણ જોઈશે.

હોય તો
તમારા
પણ
તે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP