નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું છે ?

ગરમીમાં કેવળ સફેદ જ વસ્ત્રો પહેરો.
મહેનત કરશો તો પરીક્ષામાં પાસ થશો.
હું આવ્યો પણ તમે ઘરે નહોતા.
ઈશ્વર આવ્યો ને પ્રશ્ન ઊકેલી ગયો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભાઈ બહેનમાં તો એવું બનવાનું જ.

એવું
માં
તો, જ
તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગુજરાતી અનુવાદ પણ તરતજ સ્ફૂર્યો.

તરત
પણ
પણ, જ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'તેની જ જોડે ધૈર્ય પણ ચાલ્યું આવે છે.' નિપાતનો પ્રકાર જણાવો.

સીમાવાચક
આધિક્યવાચક
ભારવાચક
ખાતરીવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP