નિપાત
'હું એમના પગ સુદ્ધાં બરાબર વરતું છું' - નિપાત જણાવો.

સુદ્ધાં
હું
બરાબર
એમના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભૂલચૂક માફ કરશોજી.

ભૂલચૂક
જી
કરશો
માફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
દાદાજી, મને માત્ર પંદર રૂપિયા આપો.

જી, માત્ર
મને
જી
માત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તેણે મને બોલાવ્યો સુદ્ધાં નહીં.

તેણે
સુદ્ધાં
નહીં
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ સાદા વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તું કાનથી સાંભળે છે ને ?

છે
થી
તું
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આંખ દેખે નહીં પણ રડે તો ખરી જ

પણ
તો, જ
તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP