નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ભણેલા સુદ્ધાં આવી ભૂલ કરે છે.

ભૂલ
કરે
એક પણ નિપાત નથી
સુદ્ધાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આવું ટીવી ગામમાં ફક્ત બે જણને ત્યાં છે.

આવું
ફકત
માં
ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
સચીન મારી વાત માનશે ને ?

મારી
વાત
ને
માનશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'પિતાજી, હુંયે તમારી સાથે આવીશ' વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.

હું
યે
યે, જી
જી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'હું એમના પગ સુદ્ધાં બરાબર વરતું છું' - નિપાત જણાવો.

સુદ્ધાં
એમના
બરાબર
હું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP