નિપાત
'નર્મદા તો બસ નર્મદા જ છે' - આ વાક્યમાં 'તો' ની ઓળખ આપો.

નામ
સર્વનામ
નિપાત
કૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યમાં નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
તદ્દન નજીવી બાબતમાં તેઓ ઝઘડી પડ્યા.

સીમાવાચક
વિનયવાચક
પ્રકીર્ણ
ભારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
બધાય દેવોને પોતાના અલગ-અલગ વાહન છે.

છે
ના
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું છે ?

ગરમીમાં કેવળ સફેદ જ વસ્ત્રો પહેરો.
ઈશ્વર આવ્યો ને પ્રશ્ન ઊકેલી ગયો.
હું આવ્યો પણ તમે ઘરે નહોતા.
મહેનત કરશો તો પરીક્ષામાં પાસ થશો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
છકડો જકાત નાકે જ ઉભો રહ્યો હતો.

ઉભો
હતો
નાકે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP