નિપાત
'તમે તો મારા પપ્પા પર દફ્તર લટકાવી દીધાં છે' - નિપાત જણાવો.

પર
તમે
મારા
તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
મને તમારા પુત્રના જૂના ફોટોગ્રાફસ હોય તો તે પણ જોઈશે.

હોય તો
પણ
તે
તમારા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
'નર્મદા તો બસ નર્મદા જ છે' - આ વાક્યમાં 'તો' ની ઓળખ આપો.

સર્વનામ
નિપાત
કૃદંત
નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
આપેલ વાક્યનો નિપાતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
ગુરુજીને મારા પ્રણામ.

ભારવાચક
વિધાનમાં નિપાત નથી
સીમાવાચક
વિનયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
અક્ષયે મારી સામે જોયું સિખ્ખે નહીં

જોયું
નહીં
સિખ્ખે
સામે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
માજી એવી રીતે બોલ્યા કે હું પણ ઇન્કાર ન કરી શક્યો.

પણ, જી
જી
કે
પણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP