નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ગોપીઓને વા'લો કાનુડોજી રે

રે
જી
કાનુડોજી
ગોપીઓને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
"કે કૌમારે પણ મુજ બાળવેશે સહેજે" વાક્યમાંથી 'નિપાત' શોધીને લખો.

મુજ
પણ
સહેજે
કે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
આવું ટીવી ગામમાં ફક્ત બે જણને ત્યાં છે - નિપાત જણાવો.

આવું
બે
ફકત
ત્યાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ સાદા વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
તું કાનથી સાંભળે છે ને ?

છે
તું
થી
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
ઈશ્વર પણ હવે કેવળ અમીરોનો જ છે.

આપેલ તમામ
પણ
કેવળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP