નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
લોકોની શંકા જરાય નિષ્કારણ તો નહોતી હા !

તો
શંકા
નોહતી
જરાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
આ ખુલ્લી જગ્યામાં એક જ બંદીવાન ચાલતો હતો.

એક
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
છકડો જકાત નાકે જ ઉભો રહ્યો હતો.

નાકે
હતો
ઉભો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચે આપેલ વાક્યનો નિપાત ઓળખાવો.
સચીન મારી વાત માનશે ને ?

વાત
મારી
માનશે
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું છે ?

મહેનત કરશો તો પરીક્ષામાં પાસ થશો.
હું આવ્યો પણ તમે ઘરે નહોતા.
ગરમીમાં કેવળ સફેદ જ વસ્ત્રો પહેરો.
ઈશ્વર આવ્યો ને પ્રશ્ન ઊકેલી ગયો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

નિપાત
નીચેનામાંથી કયું વાક્ય નિપાતવાળું નથી ?

અલકા પણ ઈશ્વર સાથે આવશે.
કોમલ ધીમેથી જ બોલે છે.
પરેશ તો કોઈન માસ્ટર ગેમનો માસ્ટર છે.
તું ભણ્યો પણ ગણ્યો નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP