ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્ય માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
મારા ગામને રાજાનો કિલ્લો હતો.

મારા રાજાનો કિલ્લો ગામમાં હતો.
મારા ગામમાં રાજાનો કિલ્લો હતો.
ગામની અંદર રાજાનો કિલ્લો હતો.
ગામમાં મારા રાજાનો કિલ્લો હતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
જમવા પધારો ઘનશયામ વ્હાલા. - રેખાંકિત કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.

સામાન્યકૃદંત
ભૂતકૃદંત
સંબંધક ભૂતકૃદંત
હેત્વર્થકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના પૈકી કઈ કહેવત સ્વભાવ કદી બદલાતો નથી એવો અર્થ આપતી નથી ?

કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી
દોરડી બળે પણ વળ ન મૂકે
લોભે લક્ષણ જાય
પ્રાણ ને પ્રકૃતિ સાથે જાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ગામચોરે કાંસાની થાળી વગાડી લોકોને ભેગા કરી ટીપણું (પંચાંગ) ખોલી વર્ષાફળ આપનાર...

ચૂંદડિયા બ્રાહ્મણ
ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ
મોઢ બ્રાહ્મણ
શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
સાચી જોડણી જણાવો.

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ગુજરાત વિદ્યાપિઠ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP