ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
આપેલ વાક્ય માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય લખો.
આંગળીનાં ટેરવાં આંખમાં ગરજ સારે છે.

આંગળીનાં ટેરવાં આંખમાંની ગરજ સરાવે છે.
આંગળીનાં ટેરવાં આંખની ગરજ સારે છે.
આઘળિ ના ટેરવાં આંખોમાંની ગરજ સાચવે છે.
આંગળીમાં ટેરવા આંખમાંની ગરજ સરાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘આશીર્વાદ’ શબ્દનો વર્ણવિગ્રહ કેમ થશે ?

આ + શી + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + શ્ + ઈ + ર્ + વ્ + આ + દ
આ + ૨્ + શ્ + ઈ + વ્ + આ + દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"કાશીમા કાબરી પાછળ દોડ્યા." આપેલ વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

કાશીમા દોડ્યા અને કાબરી દોડી.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાયું.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાય છે.
એક પણ વિધાન સાચું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'ઉપર-તળ થઈ જવું' આ કહેવતનો અર્થ છે.

આનંદમાં આવવું
સંઘર્ષમાં ઉતરવું
ખૂબ અધીરા બની જવું
ઉમંગમાં આવી જવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ચૂંટણીપ્રચાર કરવા છતાં નેતા જીત્યો નહીં. - વાક્યમાં કયા પ્રકારનું સંયોજક છે ?

પર્યાયવાચક
વિકલ્પવાચક
સમુચ્ચયવાચક
વિરોધવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP