પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બટકવાડાને ઉખરેલી ઘણું નજીક છે.

થી
નો
માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
દેશની / સ્વતંત્રતાનું / રક્ષણ કરવું / આપણી ફરજ છે.

રક્ષણ કરવું
આપણી ફરજ છે.
દેશની
સ્વતંત્રતાનું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ચોમાસાથી ભમરી ગામનું ડુંગરો હરિયાળા થઈ જાય.

નાં
નું
માં
માં, નાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ભગવાનમાં દયાને હંધાય લીલાહેર કરે છે ?

થી
ની
ની, થી
ના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
મણિભાભી મંદિરના જાય અને મનસુખભાઈ ચિંતાની રહે છે.

માં
એ, માં
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બાબુના કબીરવાણીને રસ પડે છે.

ને, માં
થી
ને
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP