પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
મણિભાભી મંદિરના જાય અને મનસુખભાઈ ચિંતાની રહે છે.

થી
માં
એ, માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
બંનેનો મેળાપ / સમયે તેઓ / પિતા-પુત્ર છે / એવું જાણતા નથી.

પિતા-પુત્ર છે
સમયે તેઓ
એવું જાણતા નથી.
બંનેનો મેળાપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
માનગઢના ખેતુફળિયાનું અંતર નજીક છે.

થી
માં
ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
અલી પોતાનું જગ્યામાં ખસ્યો નહી.

ની, થી
થી
ના
ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
અમદાવાદના ટ્રેનથી ભજનમંડળી ધૂમ મચાવે છે.

માં
ની, માં
ની
ને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
કડાણાડેમથી પાણી ખેડાપા સુધી પહોંચે છે.

નું
ની
થી
નો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP