પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ઘરનું કારભાર એમના હાથથી આવ્યો.

માટે
માં
નો, માં
નો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
ગવન / પહેરેલી સ્ત્રી / ગાડીઓમાંથી / ઉતરી

ઉતરી
ગાડીઓમાંથી
ગવન
પહેરેલી સ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
માલીનીએ / ઉપર જોયું / અને / ધીમેથી બોલી

માલીનીએ
ઉપર જોયું
ધીમેથી બોલી
અને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
ભારતનાં / બધા કલાકારોએ / અમિતાભ બચ્ચન / સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

બધા કલાકારોએ
સર્વશ્રેષ્ઠ છે.
અમિતાભ બચ્ચન
ભારતનાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
બાબુના કબીરવાણીને રસ પડે છે.

ને
ને, માં
માં
થી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
બંનેનો મેળાપ / સમયે તેઓ / પિતા-પુત્ર છે / એવું જાણતા નથી.

એવું જાણતા નથી.
પિતા-પુત્ર છે
બંનેનો મેળાપ
સમયે તેઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP