પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
ગામડાંઓને મોસમના મોસમથી ચીજો વેચતા ___

ની
આપેલ તમામ
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
એણે / સિક્કાઓને / પેટીમાં / મૂકી દીધા.

મૂકી દીધાં.
એણે
સિક્કાઓને
પેટીમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
વસુદેવ વરસતા વરસાદને જમનાજીનું કાંઠે આવ્યાં.

થી
ને
માં, ને
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
આપેલ વિભાજિત વાક્યમાંના જે વિભાગમાં ભૂલ હોય તેનો ક્રમાંક જણાવો.
આર્યાવર્તનો મહેલ / ચણાવી જાય / તો તેમની ઝૂંપડી / ચગડાઈ જાય.

ચગડાઈ જાય.
ચણાવી જાય
આર્યાવર્તનો મહેલ
તો તેમની ઝૂંપડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
મનુષ્યથી સર્વે ઈન્દ્રિયોનું જીભ એ સ્થાન વિશિષ્ટ છે.

ની
આપેલ તમામ
નું
માં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પદપ્રત્યય
નીચે આપેલા વાક્યમાંથી ખોટા પદપ્રત્યય શોધી વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રત્યય જણાવો.
એની પહેલાંથી સાલનું છત્રી લાવેલો.

વડે
ની, એ
ની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP