સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેની માહિતી પરથી શરૂ સ્ટોક શોધો. કાચો નફો પડતરના 25% છે.
વર્ષ દરમિયાન ખરીદી75,000
વર્ષ દરમિયાન વેચાણ1,20,000
તા.31મી ડિસે. 2013ના રોજ આખર સ્ટોક15,000
ઉત્પાદન ખર્ચા10,000

₹ 50,000
₹ 26,000
₹ 15,000
₹ 20,000

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચે પૈકી કયું લાંબાગાળાનાં ભંડોળને અસર કરતું પરિબળ છે.

આપેલ તમામ
ધંધાનું કદ
ધંધાનો પ્રકાર
સરકારી નીતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપની ઓડિટર તરીકે જો કોઈ વ્યક્તિએ કંપનીમાં કેટલા રૂપિયાનું શૅરમાં કે કોઈ અન્ય સ્ટોકમાં રોકાણ કર્યું હોય તો તે વ્યક્તિ ગેરલાયક ગણાશે ?

10,00,000 કે તેથી વધુ
1,000 કે તેથી વધુ
1 તેથી વધુ
50,00,000 કે તેથી વધુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP