સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
એક રાજકુંવરીને પરણે. એ મોટી થાય. એને છોડી દે.

જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી
કેમ, કે
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
જ્યારે, ત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
રાત જામતી ગઈ. ગાયકોનો કંઠ વધુ ગળતો ચાલ્યો.

જ્યાં, ત્યાં
જેમ, તેમ
જો, તો
જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
પોતે જેલમાં ગયો. જરાજરા ચાલતાં શીખ્યો હતો.

છતાં
કેમ કે
પણ
ત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
શિકારીઓ હજુ આવ્યા નહોતા. પછી વાતે વળગ્યા.

જ્યારે
કારણ કે
એટલે
છતાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો સંયોજકવાળું વાક્ય શોધીને જણાવો.

સાત પેઢી જાય ત્યારે ગુણ લક્ષણો સ્થિર થાય.
સાત પેઢી જાય એટલે ગુણ લક્ષણો સ્થિર થાય.
સાત પેઢી જાય તો ગુણ લક્ષણો સ્થિર થાય.
સાત પેઢી જાય છે તો ગુણ લક્ષણો સ્થિર થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંયોજક
નીચે આપેલ સાદા વાક્યોને જોડતાં યોગ્ય સંયોજક જણાવો.
ભૂલેચૂકે ફરીથી આવ્યો. છાતીમાં આ ટોટો જે સમજી લેજે.

જ્યારે, ત્યારે
જ્યાં, ત્યાં
જો, તો
પરંતુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP