વાક્યના પ્રકારો
'રોજ સવારે નિયમિત વ્યાયામ કરવો જોઈએ' વાક્યમાંના 'કરવો જોઈએ' પ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

આજ્ઞાર્થ
ક્રિયાતિપત્યર્થ
નિર્દેશાર્થ
વિધ્યર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
કર્ણ સૂરજની સ્તુતિ કરે છે.

કર્ણ પાસે સૂરજની સ્તુતિ કરાવે છે
કર્ણ સૂરજની સ્તુતિ કરશે.
કર્ણથી સૂરજની સ્તુતિ કરાય છે.
કર્ણ વડે સૂરજની સ્તુતિ કરાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'દેશભક્તિનાં પાંચ ગીત તૈયાર કરો.' આ વાક્યમાં ક્રિયાપદનો અર્થ કયો છે ?

આજ્ઞાર્થ
વિધ્યર્થ
નિર્દશાર્થ
સંભવનાર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'સ્ત્રીઓએ ભણવું જોઈએ' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

સ્ત્રીઓને ભણાવવી જોઈએ.
સ્ત્રીઓને ભણાવે છે.
સ્ત્રીઓને ભણાવાય છે.
સ્ત્રીઓથી ભણાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
રૂપાકાકીથી હળ લઈ ખેતરમાં જવાયું

રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જશે
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં ગયા
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જાય છે.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરથી આવશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
કુંવર રડી પડી

કુંવર રડશે નહીં
કુંવર રડી પડશે
કુંવરથી રડી પડાયું
કુંવરથી રડી પડાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP