વાક્યના પ્રકારો
નીચેનામાંથી કર્તરિ રચનાવાળું વાક્ય શોધો.

મારાથી એ પ્રાણી પાણી શકાય છે.
આપનાથી ભોળા લોકોનાં વહેમ પોષાઈ રહ્યા છે.
એક પણ વાક્ય નથી.
મુંજ ખડખડાટ હસી પડ્યો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'ધ્યાના દોડી' વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

ધ્યાનાથી દોડાયું
ધ્યાના દોડી રહી
ધ્યાનાથી દોડાય છે
ધ્યાના દોડે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ઈશ્વર પાપની સજા કરતો હતો.

ઈશ્વર પાપની સજા કરાવે છે.
ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાઈ.
ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાશે.
ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાતી હતી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ઢોલીથી ઢોલ વગાડાય અને લોકોથી નચાય.

ઢોલીથી ઢોલ વગાડે અને લોકોથી નચાય
ઢોલી ઢોલ વગાડશે અને લોકો નાચશે
ઢોલી ઢોલ વગાડે અને લોકો નાચે
ઢોલી ઢોલ વગાડે અને લોકો નાચે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
જગદીશે પતંગ ઊંચી કરી - કર્મણી વાક્ય શોધો.

જગદીશથી પતંગ ઊંચી કરાઈ
જગદીશ પાસે પતંગ ઊંચી કરાવી
જગદીશ પતંગ ઊંચી કરી
જગદીશ પતંગ ઊંચી કરે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
ઈશ્વર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવાય છે.

ઈશ્વર વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવે છે
ઈશ્વર વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવશે
ઈશ્વરે વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણથી ભણાવે
ઈશ્વરે વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવવું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP