વાક્યના પ્રકારો
'મારાથી પત્ર લખાય છે' વાક્યની કર્તરિ વાક્યરચના જણાવો.

મેં પત્ર લખ્યો નથી.
મેં પત્ર લખાવ્યો હતો.
મારા વડે પત્ર લખાય છે.
હું પત્ર લખું છું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તારાથી લોકોની સેવા કરાય છે.

તું લોકોની સેવા કરીશ ?
તું લોક સેવા કરશે
તું લોકોની સેવા કરે છે
તારા લોકો સેવા કરે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
હીના સેવા કરે છે.

હીનાથી સેવા કરાઈ.
હીનાથી સેવા કરાશે.
હીનાથી સેવા કરાય છે.
હીનાથી સેવા કરાય ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'મેં આશીર્વાદ આપ્યા' કર્મણિ વાક્ય જણાવો.

હું આશીર્વાદ આપું છું
મારાથી આશીર્વાદ આપવામાં આવશે
હું આશીર્વાદ આપીશ
મારાથી આશીર્વાદ અપાયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
જ્યારે આ વાક્ય સૌ પ્રથમ ઉચ્ચારેલું ત્યારે ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો !

આ વાક્ય સૌ પ્રથમ ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
આ વાક્ય પહેલા ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
સૌ પ્રથમ આ વાક્ય ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.
સૌ પ્રથમ આ વાક્ય જ્યારે ઉચ્ચારેલું. ક્રોંચવધનો આઘાત અનુભવેલો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'આજે ચાંદાથી ફાંટ ભરીને ચાંદની લવાશે' આ વાક્યનું કર્તરિ વાક્ય જણાવો.

આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવવાનો છે.
આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવશે.
આજે ચાંદથી ફાંટ ભરીને ચાંદની લવાશે.
આજે ચાંદો ફાંટ ભરીને ચાંદની લાવનાર હતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP