વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
એમનું પાપ મને આવજો ને મારું પુણ્ય એમને જજો પણ ક્ષમા કરો.

મને એમનું પાપ આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. ક્ષમા કરો.
મારું પુણ્ય એમને જજો. એમનું પાપ મને આવજો. ક્ષમા કરો.
એમનું પાપ મને આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. ક્ષમા કરો.
એમનું પાપ મને આવજો. મારું પુણ્ય એમને જજો. મને ક્ષમા કરો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
શું કાનજીભાઈ આવશે ?

કાનજીભાઈ જરૂર આવશે
શું કાનજીભાઈ માટે આવશે
શું કાનજીભાઈથી અવાયું ?
શું કાનજીભાઈથી અવાશે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્તરિપ્રયોગ જણાવો.
એ દ્રશ્ય મારાથી ભૂલાય એમ નથી.

એ દ્રશ્ય હું ભૂલું એમ નથી
એ દ્રશ્ય હું ભૂલી જઈશ
એ દ્રશ્ય હું ભૂલું છું
એ દ્રશ્ય હું ભૂલી ગયો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મનસુખ ખેતરની પાક કાપે છે.

મનસુખથી ખેતરનો પાક કપાશે
માલિક મનસુખ પાસે ખેતરનો પાક કપાવે છે
મનસુખથી ખેતરનો પાક કપાય
મનસુખ ખેતરનો પાક ન કાપે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ફળિયામાં મારાથી વૃક્ષો રોપાયા.

ફળિયામાં મેં વૃક્ષો રોપીશ.
ફળિયામાં મેં વૃક્ષો રોપ્યા.
વૃક્ષો મારે રોપવા નથી.
ફળિયામાં હું વૃક્ષો રોપું છું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ભક્તો ભક્તિ કરે છે.

ભક્તો ભક્તિ કરાઈ
ભક્તો વડે ભક્તિ કરાય
ભક્તિ કોનાથી કરાય ?
ભક્તો પાસે ભક્તિ કરાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP