વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મેં જવાબ ન આપ્યો તે ન આપ્યો.

મારાથી જવાબ ન અપાયો તે ન અપાયો
હુંથી જવાબ ન આપ્યો તે ન આપ્યો
મારાથી જવાબ ન અપાશે તે ન અપાશે
મારાથી જવાબ અપાવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'મારાથી પત્ર લખાય છે' વાક્યની કર્તરિ વાક્યરચના જણાવો.

મેં પત્ર લખાવ્યો હતો.
હું પત્ર લખું છું.
મારા વડે પત્ર લખાય છે.
મેં પત્ર લખ્યો નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
અમરાવતીના પ્રવાસે અમારાથી જવાયું.

અમરાવતીના પ્રવાસે અમને લઈ જશે.
અમરાવતીના પ્રવાસે અમે જઈ રહ્યા.
અમરાવતીના પ્રવાસે અમે ગયા.
અમરાવતીના પ્રવાસે અમે મજા કરીશું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
અમારી મોટરે નૌકાહરણ કર્યું.

અમારી મોટરથી નૌકાહરણ કરાયું
અમારી મોટર નૌકાહરણ કરશે
અમારી મોટર પાસે નૌકાહરણ કરાવ્યું
મોટર નૌકાહરણ કરાવશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
હું કવિતા લખું છું.

મારી પાસે કવિતા લખાવે છે.
મારી વડે કવિતા લખાશે
કવિતા કવિથી લખાશે.
મારાથી કવિતા લખાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
શિવમ જાય છે.

શિવમથી જવાય છે
શિવમ જાય
શિવમ જશે
શિવમથી જવાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP