વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ગામલોકો આવી ગયા.

ગામલોકોથી આવી જવાયું
ગામલોકોથી અવાઈ ગયું
ગામલોકોથી આવી જવાય છે
ગામલોકોથી આવી જવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
પુસ્તક વિના હું ભણું કેમ ?

પુસ્તકથી વિના હું ભણું છું
પુસ્તક વિના હું ભણી જઈશ
પુસ્તક વિના હું થી ભણાય કેમ ?
પુસ્તક વિના મારાથી ભણાય કેમ ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
કામિનીએ દર્દીની સારવાર કરી.

કામિનીથી દર્દીની સારવાર કરાય છે.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર ન કરાય.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર કરાવી.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર કરાવાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યોનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તે ખાય છે.

તેની પાસે ખાવાશે
તેને ખવડાવે છે
તેને ખવડાવશે
તેનાથી ખવાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ભક્તો ભક્તિ કરે છે.

ભક્તો ભક્તિ કરાઈ
ભક્તિ કોનાથી કરાય ?
ભક્તો પાસે ભક્તિ કરાવે છે.
ભક્તો વડે ભક્તિ કરાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મોરના ઈંડા કોનાથી ચીતરાય છે ?

મોરના ઈંડા કોણ ચીતરે
મોરના ઈંડા કોણ ચીતરે છે ?
મોરથી ઈંડા ચીતરે છે
મોરના ઈંડા કોઈ ચીતરે નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP