વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
રૂપાકાકીથી હળ લઈ ખેતરમાં જવાયું

રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જાય છે.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જશે
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં ગયા
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરથી આવશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
જગદીશે પતંગ ઊંચી કરી - કર્મણી વાક્ય શોધો.

જગદીશ પતંગ ઊંચી કરી
જગદીશ પતંગ ઊંચી કરે છે
જગદીશથી પતંગ ઊંચી કરાઈ
જગદીશ પાસે પતંગ ઊંચી કરાવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનું યોગ્ય પ્રેરકવાક્ય જણાવો.
કામિનીએ દર્દીની સારવાર કરી.

કામિની પાસે દર્દીની સારવાર કરાવાશે.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર કરાવી.
કામિની પાસે દર્દીની સારવાર ન કરાય.
કામિનીથી દર્દીની સારવાર કરાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
પરમરાજ ઘરમાં રમતી.

પરમરાજથી ઘરમાં રમાય છે.
પરમરાજથી ઘરમાં રમાતું.
પરમરાજ ઘરથી રમાતું.
પરમરાજથી ઘરમાં રમાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.
આ ઝઘડો જેમ અકારણ શરૂ થતો તેમ અકારણ બંધ પણ થઈ જતો.

આ ઝઘડો શરૂ થતો. આ ઝઘડો બંધ થઈ જતો.
આ ઝઘડો અકારણ શરૂ થતો. આ ઝઘડો અકારણ બંધ પણ થઈ જતો.
આ ઝઘડો અકારણ શરૂ થતો. અકારણ બંધ થઈ જતો.
આ ઝઘડો થતો. ઝઘડો બંધ થઈ જતો.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ જણાવો.
પ્રમોદરાય ભીત સામું જોઈ રહ્યા.

પ્રમોદરાય ભીંત સામું જોઈ રહે છે.
પ્રમોદરાયથી ભીંત સામું જોઈ રહેવાશે
પ્રમોદરાયથી ભીંત સામું જોઈ રહેવાયું
પ્રમોદરાયથી ભીંત સામું જોઈ રહેવાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP