વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
અમારી મોટરે નૌકાહરણ કર્યું.

અમારી મોટર પાસે નૌકાહરણ કરાવ્યું
અમારી મોટરથી નૌકાહરણ કરાયું
અમારી મોટર નૌકાહરણ કરશે
મોટર નૌકાહરણ કરાવશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મનસુખ ખેતરની પાક કાપે છે.

મનસુખ ખેતરનો પાક ન કાપે
માલિક મનસુખ પાસે ખેતરનો પાક કપાવે છે
મનસુખથી ખેતરનો પાક કપાશે
મનસુખથી ખેતરનો પાક કપાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
વૃક્ષો છાંયડો આપે.

વૃક્ષોથી છાંયડો અપાય છે.
વૃક્ષો છાંયડો આપે છે.
વૃક્ષોથી છાંયડો અપાય
વૃક્ષોથી છાંયો અપાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્મણિપ્રયોગ જણાવો.
જેતલબેન વહુઓને સાચી સલાહ આપે છે.

જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાશે
જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાઈ.
જેતલબેનથી વહુઓથી સાચી સલાહ અપાય છે
જેતલબેનથી વહુઓને સાચી સલાહ અપાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
કર્ણ સૂરજની સ્તુતિ કરે છે.

કર્ણથી સૂરજની સ્તુતિ કરાય છે.
કર્ણ વડે સૂરજની સ્તુતિ કરાશે
કર્ણ સૂરજની સ્તુતિ કરશે.
કર્ણ પાસે સૂરજની સ્તુતિ કરાવે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
અમરાવતીના પ્રવાસે અમારાથી જવાયું.

અમરાવતીના પ્રવાસે અમે જઈ રહ્યા.
અમરાવતીના પ્રવાસે અમે મજા કરીશું.
અમરાવતીના પ્રવાસે અમને લઈ જશે.
અમરાવતીના પ્રવાસે અમે ગયા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP