વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
શારદાકાકી દુઃખી થયા.

શારદાકાકી દુઃખી થશે
શારદાકાકીથી દુઃખી થવાયું
શારદાકાકી દુઃખી થવાયું
શારદાકાકીથી દુઃખી થવાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
મણિબહેન બોલતા હતા

મણિબહેન બોલાતું હતું
મણિબહેન બોલવા જાય છે
મણિબહેનથી બોલાતું હતું
મણિબહેનથી બોલાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
છાયાથી ગંધર્વના પ્રેમમાં પડાયું.

છાયા ગંધર્વને પ્રેમ કરે છે
શું છાયા ગંધર્વના પ્રેમમાં પડી
છાયા ગંધર્વને પ્રેમ કરશે
છાયા ગંધર્વના પ્રેમમાં પડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવે પ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
વિહાન ખાય છે.

વિહાનથી શું ખવાય
વિહાનથી ખવાય છે
વિહાનથી ખવાશે
વિહાનથી ખવાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
સમીર આક્રમક બનીને બોલતો હતો.

સમીરથી આક્રમક બની જવાયું.
સમીરથી આક્રમક બનીને બોલતું હતું.
સમીર આક્રમક બની બોલશે.
સમીરથી આક્રમક બની જાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
મહારાજ રસોઈ પીરસે છે.

મહારાજથી રસોઈ પીરસાઈ
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવી
મહારાજથી શું રસોઈ પીરસાઈ ?
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP