વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
શું કાનજીભાઈ આવશે ?

શું કાનજીભાઈથી અવાયું ?
કાનજીભાઈ જરૂર આવશે
શું કાનજીભાઈ માટે આવશે
શું કાનજીભાઈથી અવાશે ?

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'હું ગયો' વાક્યનો ભાવે પ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.

મારાથી ગવાયું
મારાથી જવાય છે
મારાથી જવાયું
મારાથી જવાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'દેશભક્તિનાં પાંચ ગીત તૈયાર કરો.' આ વાક્યમાં ક્રિયાપદનો અર્થ કયો છે ?

વિધ્યર્થ
સંભવનાર્થ
આજ્ઞાર્થ
નિર્દશાર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
માળીએ ઝાડ કાપ્યું.

માળીથી ઝાડ કપાયું
માળીથી ઝાડ કપાશે
માળીને ઝાડ કાપશે
માળી પાસે ઝાડ કપાવ્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
હું કવિતા લખું છું.

મારી પાસે કવિતા લખાવે છે.
મારી વડે કવિતા લખાશે
કવિતા કવિથી લખાશે.
મારાથી કવિતા લખાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો ભાવેપ્રયોગવાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
તું શું કરી શકે ?

તારાથી શું કરી શકાય ?
તારાથી શું કરાઈ શકે ?
બધું જ કરી શકાય તારાથી
તારાથી બધું કરી શકાશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP