વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
હું તો થથરી ગયો.

મારાથી તો થથરી જવાશે.
મારાથી થથરાય ?
મારાથી થથરી જવાય છે.
મારાથી તો થથરી જવાયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ જણાવો.
મહારાજ રસોઈ પીરસે છે.

મહારાજથી રસોઈ પીરસાઈ
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવે છે.
મહારાજથી શું રસોઈ પીરસાઈ ?
મહારાજ પાસે રસોઈ પીરસાવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલા વાક્યનો યોગ્ય કર્તરીપ્રયોગ જણાવો.
ઈશ્વર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવાય છે.

ઈશ્વરે વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવવું
ઈશ્વરે વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણથી ભણાવે
ઈશ્વર વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવે છે
ઈશ્વર વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવશે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'રોજ સવારે નિયમિત વ્યાયામ કરવો જોઈએ' વાક્યમાંના 'કરવો જોઈએ' પ્રયોગનો અર્થ દર્શાવો.

નિર્દેશાર્થ
આજ્ઞાર્થ
ક્રિયાતિપત્યર્થ
વિધ્યર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય ભાવે પ્રયોગ વાળો સાચો વિકલ્પ શોધો.
એટલામાં શીલા આવી ગઈ.

એટલામાં શીલા આવી જશે
એટલામાં શીલાથી આવી જવાયું
એટલામાં શીલાથી આવી જવાશે
એટલામાં શીલા આવી જવાયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'મધુ હાલરડું ગાય છે' વાક્યનું પ્રેરક વાક્ય દર્શાવો.

મધુ હાલરડું ગાતી હતી.
મધુથી હાલરડું ગવાતુ નથી.
મધુ હાલરડું ગવડાવે છે.
મધુએ હાલરડું ગાયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP