વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો યોગ્ય કર્તરિપ્રયોગ જણાવો.
બાબુભાઈ વડે પોલીસને પગાર ચૂકવાય છે.

બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવશે.
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર આપશે
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવાયો.
બાબુભાઈ પોલીસને પગાર ચૂકવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્મણિપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
ઈશ્વર પાપની સજા કરતો હતો.

ઈશ્વર પાપની સજા કરાવે છે.
ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાશે.
ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાતી હતી.
ઈશ્વરથી પાપની સજા કરાઈ.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો પ્રેરકનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
કર્ણ સૂરજની સ્તુતિ કરે છે.

કર્ણથી સૂરજની સ્તુતિ કરાય છે.
કર્ણ વડે સૂરજની સ્તુતિ કરાશે
કર્ણ પાસે સૂરજની સ્તુતિ કરાવે છે
કર્ણ સૂરજની સ્તુતિ કરશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ જણાવો.
રૂપાકાકીથી હળ લઈ ખેતરમાં જવાયું.

રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં ગયા.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જાય છે.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરમાં જશે.
રૂપાકાકી હળ લઈ ખેતરથી આવશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
'કાશીમા કાબરી પાછળ દોડ્યા' આપેલ વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

કાશીમાં દોડ્યા અને કાબરી દોડી.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાયું.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાય છે.
એક પણ વિધાન સાચું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વાક્યના પ્રકારો
નીચે આપેલ વાક્યનો કર્તરીપ્રયોગનો સાચો વિકલ્પ શોધો.
સારું થયુ કે સુહાસભાઈથી છૂટી જવાયું

સારું થયું કે સુહાસભાઈ આવી જશે
સુહાસભાઈને સારું થઈ ગયું
સારું થયું કે સુભાષભાઈ છૂટી જાય છે
સારું થયું કે સુહાસભાઈ છૂટી ગયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP