જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

લૂંછણિયું
લુછણીયું
લુછણિયુ
લૂછણિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

દક્ષીણામૂર્તિ
ગ્રહપતિ
સુબોધિની
દુર્બુદ્ધી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

વિધૂરિછખા
વિધુરિશખા
વિધુચ્છિખા
વીધુરિછખા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

અનુભૂતિ
રિષેશ
નિવૃત્તિ
તરંગિણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

વિક્ષિપ્ત
વિક્ષીપ્ત
વિક્ષપ્તિ
વીક્ષિપ્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP