ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
કચ્છ જિલ્લામાં આવેલા પ્રાન્ઘો વિસ્તારમાંથી શું મળી આવે છે ?

ડાયનાસોર ના અવશેષો
અશુદ્ધ લોખંડ
જીપ્સમ
લિગ્નાઇટ કોલસો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
જેસોરની ટેકરીઓ કયા સ્થળો ની વચ્ચે આવેલી છે ?

બોટાદ અને ગઢડા
ગાંધીનગર અને વિસનગર
તળાજા અને સાળંગપુર
દાતા અને પાલનપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP