બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ બહુકોષી હોવા છતાં કોષસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

સછિદ્ર
સંધિપાદ
નુપૂરક
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઘટતી જતી ભિન્નતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

વર્ગ-સૃષ્ટિ-જાતિ-કુળ
જાતિ-વર્ગ-કુળ-સૃષ્ટિ
જાતિ-કુળ-વર્ગ-સૃષ્ટિ
સૃષ્ટિ-વર્ગ-કુળ-જાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંડક ઊધ્ર્વમુખી અને સત્યફળનો અભાવ ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

સાયકસ
મોરપીંછ
આપેલ તમામ
પાઈનસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બાહ્ય સ્વરૂપના આધારે કોનો સમાવેશ લાઈકેનમાં થતો નથી ?

પર્પટાભ લાઈકેન
પત્રમય લાઈકેન
કુડમલી
ક્ષુપિલ લાઈકેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવાણુઓમાં સંયુગ્મનમાં મહત્ત્વની રચના કઈ છે ?

પિલિ અને ફિમ્બ્રી
પિલિ
ફિમ્બ્રી
કશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP