એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કર્મચારી દ્વારા આપવામાં આવતો અહેવાલ___

સમસપાટી માહિતી સંચાર
ઉપરથી નીચે તરફનો માહિતી સંચાર
મૌખિક માહિતી સંચાર
નીચેથી ઉપર તરફનો માહિતી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
સંચાલન-ઓડિટ એટલે___

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
કંપનીના સંચાલકીય હિસાબોનું ઓડિટ
કંપનીના સંચાલકોના મુખ્ય હેતુ/ઉદ્દેશો તથા પ્રક્રિયાઓનું પદ્ધતિસરનું વિશ્લેષણ
કંપનીના સંચાલકો વતી ઓડિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
રોહન એક કામ 5 મિનિટમાં પુરુ કરે છે તો તેનો કામનો દર ___ કામ/સેકન્ડ થાય

1/300 કામ/સેકન્ડ
300 કામ/સેકન્ડ
1/5 કામ/સેકન્ડ
5/1 કામ/સેકન્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP