કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયો વ્યુ નથી ?

માસ્ટર વ્યું
સ્લાઈડ વ્યું
આમાંથી એક પણ નહિ
નોટ પેઈજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેઝી વ્હીલ પ્રિન્ટર દ્વારા નીચે આપેલામાંથી કઈ સામગ્રી છાપવામાં આવી શકે છે ?
(I) કેરેકટર (II) સિમ્બોલ (III) ગ્રાફીકસ

ફક્ત I
ફક્ત I અને III
I,II અને III
ફક્ત I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP