કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને એક વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
રાઈટ ક્લિક
ક્લિક
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP