કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

ડ્રમ
ફ્લેટ બેટ
હેલ્ડ હેન્ડ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
OCR નું પૂરું નામ ?

ઓલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓપ્ટિકલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઓલ્ડ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP