કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?

સોફ્ટવેર
હયુમેન વેર
ફર્મવેર
હાર્ડવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

બીટ
મીલીમીટર
આપેલ એક પણ નહી
સેન્ટિમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

મેનૂબાર
સ્ટેટસબાર
ટાઈટલબાર
ટાસ્કબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

રૂટપેજ
વેબપેજ
માસ્ટરપેજ
હોમપેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP