કમ્પ્યુટર (Computer)
આધુનિક સમયમાં રીમોટ ડેટા સ્ટોરેજ સાથેના સોફ્ટવેરને શું કહેવામાં આવે છે ?

Expert slSystem
Data Warehouse
Cloud Based
Data Mining

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?

ફર્મવેર
સોફ્ટવેર
હાર્ડવેર
હયુમેન વેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેસ્કટોપ ઉપર ચિત્રને મૂકવું હોય ત્યારે કયો પ્રોગ્રામ પસંદ કરવો પડે છે ?

ડિસ્પ્લે પ્રોપર્ટી
સીસ્ટમ પ્રોપર્ટી
કંટ્રોલ પ્રોપર્ટી
મોનીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં ઈન્ટરનેટ એકાઉન્ટ સાથે કનેક્ટ થવાની પદ્ધતિને શું કહેવાય છે ?

લોગ આઉટ
લોગ ઈન
સાઈન ઈન
સાઇન આઉટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP