કમ્પ્યુટર (Computer)
ડિસ્ક/કોમ્પ્યુટરને ફોર્મેટ કરવાથી ___

બધી માહિતીની નકલ થઈ જાય છે
બધી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે
નકામી માહિતીની નકલ થાય છે
બધી નકામી માહિતી ભૂંસાઈ જાય છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

સિલીકોન
ક્રોમિયમ
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
સિલિકા ક્રોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

અપલોડ
બેકઅપ
રિસ્ટોર
ડાઉનલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કોમ્પ્યુટરમાં સ્કેનર દ્વારા સ્કેન કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજી વપરાય છે ?

ફોટો સિન્થેસીસ ડીવાઇસ
ફોટો મલ્ટસપ્લાયર ટ્યૂબ
ફોટોકાઈ નેસીસ ટયૂબ
ફોટાના કિરણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP